Algemene Voorwaarden van ILLCUSTOMS

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: ILLCUSTOMS, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 69747857.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Overeenkomst: de tussen ILLCUSTOMS en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Werkzaamheden: het verlenen van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken die ILLCUSTOMS in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2. Algemeen

De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en ILLCUSTOMS ondertekende overeenkomst van opdracht en/of opdrachtbevestiging.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de Overeenkomst tussen ILLCUSTOMS en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van ILLCUSTOMS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

Offertes van ILLCUSTOMS zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan ILLCUSTOMS.

ILLCUSTOMS kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht ILLCUSTOMS niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Indien ILLCUSTOMS met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is ILLCUSTOMS gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij ILLCUSTOMS alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ILLCUSTOMS rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is ILLCUSTOMS gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door ILLCUSTOMS, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door ILLCUSTOMS aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

ILLCUSTOMS neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.

ILLCUSTOMS neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

ILLCUSTOMS heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. ILLCUSTOMS zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door ILLCUSTOMS niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door ILLCUSTOMS aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, ILLCUSTOMS de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. ILLCUSTOMS is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ILLCUSTOMS ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel ILLCUSTOMS als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door ILLCUSTOMS wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan ILLCUSTOMS die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is ILLCUSTOMS bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van benodigde gegevens of materialen, extra kosten voortvloeien voor ILLCUSTOMS, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper aan koper geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van verkoper - ook na en ondanks bewerking of behandeling - tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen van verkoper, betrekking hebbende op (krachtens overeenkomst) geleverde of te leveren zaken of (krachtens zodanige overeenkomst tevens) ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede tot aan het moment van volledige betaling van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten (inclusief kosten en rente).

Zaken waarop krachtens lid 1 nog een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van verkoper rust, mogen nimmer worden verkocht en/of geleverd aan derden, tenzij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Evenmin mag daarop ten be-hoeve van derden een pandrecht worden gevestigd.

Indien de overeenkomst door verkoper en/of koper wordt ontbonden en op de zaken nog een eigendomsvoorbehoud rust, dient de koper deze zaken onmiddellijk ter beschikking te stellen van de verkoper; koper heeft niet het recht vorderingen zijnerzijds hiermee te verrekenen respectievelijk op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stellen op te schorten.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft ILLCUSTOMS vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe overeengekomen declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ILLCUSTOMS zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Bij voortijdige beëindiging door ILLCUSTOMS, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van ILLCUSTOMS met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ILLCUSTOMS extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

ILLCUSTOMS is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel ILLCUSTOMS goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

ILLCUSTOMS is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ILLCUSTOMS kan worden gevergd.

Indien ILLCUSTOMS overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien ILLCUSTOMS overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van ILLCUSTOMS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of ILLCUSTOMS de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan ILLCUSTOMS te vergoeden.

ILLCUSTOMS kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan ILLCUSTOMS de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van ILLCUSTOMS gevolg wordt gegeven is ILLCUSTOMS gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ILLCUSTOMS aan te geven wijze in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ILLCUSTOMS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ILLCUSTOMS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan ILLCUSTOMS verschuldigde.

Artikel 13. Reclames en onderzoek

Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van ILLCUSTOMS heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij ILLCUSTOMS, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings-)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

Opdrachtgever dient ILLCUSTOMS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal ILLCUSTOMS ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door ILLCUSTOMS gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

Indien ILLCUSTOMS zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat ILLCUSTOMS alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van ILLCUSTOMS.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van ILLCUSTOMS niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

ILLCUSTOMS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ILLCUSTOMS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien ILLCUSTOMS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ILLCUSTOMS beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van ILLCUSTOMS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

ILLCUSTOMS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ILLCUSTOMS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ILLCUSTOMS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

ILLCUSTOMS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ILLCUSTOMS of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

Alle door ILLCUSTOMS voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van ILLCUSTOMS. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen ILLCUSTOMS en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Onverminderd het recht van ILLCUSTOMS een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ILLCUSTOMS, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

/